04/12/1391

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Zobahan Isfahan

0 : 0

هفته 27

تعداد تماشاچی : 1000

رخداد های بازی

15

44

64

73

75

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن