29/11/1391

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Sepahan Isfahan

1 : 0

هفته 26

تعداد تماشاچی : 18000

رخداد های بازی

4

14

21

48

48

58

65

65

90

92

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن