29/11/1391

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Damash Gilan

1 : 0

هفته 26

تعداد تماشاچی : 250

رخداد های بازی

32

34

60

75

82

87

90

92

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن