21/11/1391

جزییات مسابقه

Damash Gilan - Fajr Sepasi

1 : 0

هفته 25

تعداد تماشاچی : 5000

رخداد های بازی

20

66

68

74

91

93

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن