10/11/1391

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Gahar Dorood

0 : 0

هفته 24

تعداد تماشاچی : 1000

رخداد های بازی

23

26

61

81

83

91

بازیکنان اصلی Gahar Dorood

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Gahar Dorood

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن