11/10/1391

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Foolad Khouzestan

0 : 0

هفته 24

تعداد تماشاچی : 12000

رخداد های بازی

12

57

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن