05/11/1391

جزییات مسابقه

Saba Qom - Naft Abadan

3 : 2

هفته 23

تعداد تماشاچی : 300

رخداد های بازی

25

45

48

57

60

70

85

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن