29/10/1391

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Damash Gilan

1 : 0

هفته 22

تعداد تماشاچی : 22000

رخداد های بازی

32

41

51

83

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن