29/10/1391

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Teraktorsazi Tabriz

0 : 1

هفته 22

تعداد تماشاچی : 3000

رخداد های بازی

24

47

50

87

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن