29/10/1391

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Sepahan Isfahan

0 : 3

هفته 22

تعداد تماشاچی : 3000

رخداد های بازی

38

45

57

59

76

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن