24/10/1391

جزییات مسابقه

Damash Gilan - Saipa Tehran

1 : 1

هفته 21

تعداد تماشاچی : 2500

رخداد های بازی

6

16

47

75

77

94

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن