16/10/1391

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Esteghlal Tehran

0 : 0

هفته 20

تعداد تماشاچی : 5000

رخداد های بازی

58

61

92

93

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن