11/10/1391

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Mes Kerman

0 : 0

هفته 19

تعداد تماشاچی : 200

رخداد های بازی

30

40

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن