13/09/1391

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Teraktorsazi Tabriz

0 : 1

هفته 17

تعداد تماشاچی : 18000

رخداد های بازی

29

51

59

68

77

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن