08/09/1391

جزییات مسابقه

Saba Qom - Rahahan Tehran

0 : 1

هفته 16

تعداد تماشاچی : 500

رخداد های بازی

27

35

54

86

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن