29/08/1391

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Zobahan Isfahan

3 : 2

هفته 15

تعداد تماشاچی : 7500

رخداد های بازی

5

15

24

36

36

45

45

47

52

57

57

73

75

84

95

97

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن