27/08/1391

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Naft Abadan

2 : 1

هفته 15

تعداد تماشاچی : 400

رخداد های بازی

14

24

34

39

46

53

69

70

70

71

75

91

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن