10/07/1391

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Saba Qom

1 : 0

هفته 11

تعداد تماشاچی : 10000

رخداد های بازی

2

45

85

89

93

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن