11/07/1391

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Perspolis Tehran

0 : 0

هفته 11

تعداد تماشاچی : 10000

رخداد های بازی

21

28

55

69

83

88

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن