06/07/1391

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Sepahan Isfahan

0 : 2

هفته 10

تعداد تماشاچی : 5000

رخداد های بازی

16

35

45

60

65

66

67

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن