06/07/1391

جزییات مسابقه

Saba Qom - Damash Gilan

3 : 3

هفته 10

تعداد تماشاچی : 230

رخداد های بازی

24

30

31

36

38

41

41

47

57

71

77

85

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن