08/06/1391

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Zobahan Isfahan

1 : 0

هفته 7

تعداد تماشاچی : 170

رخداد های بازی

16

18

47

52

64

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن