08/06/1391

جزییات مسابقه

Aluminium Hormozgan - Mes Kerman

1 : 0

هفته 7

تعداد تماشاچی : 9000

رخداد های بازی

21

64

75

80

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن