08/06/1391

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Perspolis Tehran

1 : 1

هفته 7

تعداد تماشاچی : 11000

رخداد های بازی

63

74

86

90

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن