08/06/1391

جزییات مسابقه

Damash Gilan - Malavan Anzali

0 : 0

هفته 7

تعداد تماشاچی : 13000

رخداد های بازی

87

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن