03/06/1390

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Esteghlal Tehran

0 : 0

هفته 6

تعداد تماشاچی : 90000

رخداد های بازی

17

25

38

95

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن