02/06/1391

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Sepahan Isfahan

1 : 0

هفته 6

تعداد تماشاچی : 750

رخداد های بازی

35

54

94

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن