02/06/1391

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Foolad Khouzestan

2 : 1

هفته 6

تعداد تماشاچی : 1200

رخداد های بازی

15

18

30

42

61

68

69

84

90

93

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن