02/06/1391

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Aluminium Hormozgan

1 : 0

هفته 6

تعداد تماشاچی : 1000

رخداد های بازی

17

32

41

43

45

75

بازیکنان اصلی Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن