16/05/1391

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Gahar Dorood

3 : 2

هفته 4

تعداد تماشاچی : 700

رخداد های بازی

9

12

28

38

39

48

61

61

69

77

93

بازیکنان اصلی Gahar Dorood

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Gahar Dorood

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن