16/05/1391

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Teraktorsazi Tabriz

0 : 1

هفته 4

تعداد تماشاچی : 5000

رخداد های بازی

47

67

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن