29/04/1391

جزییات مسابقه

Gahar Dorood - Malavan Anzali

0 : 1

هفته 1

تعداد تماشاچی : 5000

رخداد های بازی

28

53

53

57

81

84

90

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Gahar Dorood

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Gahar Dorood

نام بازیکن

پیراهن