برنامه بازی ها کياي تهران - League Division 3 2021


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کياي تهران

1 - 1

گرين کشاورز نهاوند

1399/10/17 14:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت ايرانيان تهران

2 - 2

کياي تهران

1399/10/23 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کياي تهران

1 - 1

کاويان نقده

1399/10/29 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اوحدي مراغه

3 - 0

کياي تهران

1399/11/08 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کياي تهران

2 - 1

1399/11/12 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب تبريز

1 - 5

کياي تهران

1399/11/18 14:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کياي تهران

1 - 0

خورشيد مهر قروه کردستان

1399/11/25 14:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نيکان مهر تهران

1 - 1

کياي تهران

1399/12/02 14:30

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کياي تهران

1 - 1

کانياو اشنويه

1399/12/11 14:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي گروس بيجار

2 - 1

کياي تهران

1399/12/17 14:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کياي تهران

2 - 1

ستارگان آژند آذربايجان

1399/12/23 15:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جام جم بيله سوار

3 - 0

کياي تهران

1399/12/28 15:00