برنامه بازی ها بادامک قائن - League Division 3 2021


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بادامک قائن

0 - 1

1399/10/18 14:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سيمان شاهرود

2 - 0

بادامک قائن

1399/10/23 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بادامک قائن

1 - 2

شهدا مقاومت جويبار

1399/10/29 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شريعت نوين مشهد

2 - 1

بادامک قائن

1399/11/07 14:0

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بادامک قائن

0 - 2

شهروند نور

1399/11/12 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کيان اراک

2 - 1

بادامک قائن

1399/11/18 14:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بادامک قائن

1 - 1

استقلال علي آباد

1399/11/25 14:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Damash Paresh

5 - 0

بادامک قائن

1399/12/02 14:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بادامک قائن

1 - 0

انتظار بجنورد

1399/12/08 14:45

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهر آهن خواف

1 - 0

بادامک قائن

1399/12/12 14:45

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بادامک قائن

2 - 2

آسمان مشهد

1399/12/17 14:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

درياي حربده محمودآباد

3 - 0

بادامک قائن

1399/12/28 14:15