برنامه بازی ها سنگ آهن بافق يزد - League Division 3 2021


هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سنگ آهن بافق يزد

1 - 3

ون پارس نقش جهان

1399/10/24 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اميدآوران مشيز کرمان

0 - 0

سنگ آهن بافق يزد

1399/10/30 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سنگ آهن بافق يزد

1 - 1

عقاب شيراز

1399/11/08 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپوليس شيراز

0 - 2

سنگ آهن بافق يزد

1399/11/14 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سنگ آهن بافق يزد

4 - 4

1399/11/24 14:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آبي پوشان شمس کيش

1 - 3

سنگ آهن بافق يزد

1399/11/29 14:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سنگ آهن بافق يزد

3 - 0

رضواني اصفهان

1399/12/03 14:30

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سنگ آهن بافق يزد

1 - 2

خليج فارس ميناب

1399/12/12 14:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استوک مرودشت

1 - 0

سنگ آهن بافق يزد

1399/12/17 14:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سنگ آهن بافق يزد

1 - 2

هرنگ جوان بستک هرمزگان

1399/12/23 15:15

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت فولاد اصفهان

3 - 0

سنگ آهن بافق يزد

1399/12/28 15:00