17/10/1399

جزییات مسابقه

خورشيد مهر قروه کردستان - کاويان نقده

14:00

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی کاويان نقده

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی کاويان نقده

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی خورشيد مهر قروه کردستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره خورشيد مهر قروه کردستان

نام بازیکن

پیراهن