برنامه بازی ها - Primier League 2021-02


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

0 - 0

Naft Masjed Soleyman

1400/07/27 16:00

Padide

0 - 0

آلومينيوم اراک

1400/07/27 16:00

Naft Abadan

0 - 1

Zobahan Isfahan

1400/07/28 18:00

Foolad Khouzestan

1 - 3

Perspolis Tehran

1400/07/30 18:00

Gol Gohar

4 - 1

Teraktorsazi Tabriz

1400/07/28 16:00

Esteghlal Tehran

1 - 0

Havadar Tehran

1400/07/28 18:00

Nasaji Mazandran

1 - 0

Fajr Sepasi

1400/07/27 15:30

Sepahan Isfahan

2 - 0

1400/07/27 18:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

0 - 3

Sepahan Isfahan

1400/08/02 16:00

3 - 0

Padide

1400/08/02 16:00

آلومينيوم اراک

3 - 0

Foolad Khouzestan

1400/08/05 18:00

Havadar Tehran

0 - 2

Peykan Tehran

1400/08/03 16:00

Zobahan Isfahan

0 - 2

Esteghlal Tehran

1400/08/03 18:00

Fajr Sepasi

0 - 1

Gol Gohar

1400/08/03 16:00

Teraktorsazi Tabriz

3 - 0

Naft Abadan

1400/08/03 18:00

Perspolis Tehran

2 - 1

Nasaji Mazandran

1400/08/05 18:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Padide

0 - 1

Naft Masjed Soleyman

1400/08/08 18:00

Esteghlal Tehran

1 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1400/08/08 18:00

Naft Abadan

0 - 2

Fajr Sepasi

1400/08/08 18:00

Sepahan Isfahan

1 - 0

Havadar Tehran

1400/08/08 18:00

آلومينيوم اراک

1 - 0

Perspolis Tehran

1400/08/10 16:00

Foolad Khouzestan

2 - 1

1400/08/10 18:00

Gol Gohar

1 - 1

Nasaji Mazandran

1400/08/10 18:00

Peykan Tehran

1 - 0

Zobahan Isfahan

1400/08/21 16:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Havadar Tehran

2 - 0

Padide

1400/08/14 16:00

Teraktorsazi Tabriz

1 - 2

Peykan Tehran

1400/08/14 16:00

Fajr Sepasi

1 - 1

Esteghlal Tehran

1400/08/14 16:00

Zobahan Isfahan

1 - 0

Sepahan Isfahan

1400/08/14 18:00

0 - 0

آلومينيوم اراک

1400/08/15 16:00

Nasaji Mazandran

0 - 2

Naft Abadan

1400/08/15 16:00

Perspolis Tehran

1 - 1

Gol Gohar

1400/08/15 18:00

Naft Masjed Soleyman

0 - 0

Foolad Khouzestan

1400/08/15 18:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

2 - 1

Naft Masjed Soleyman

1400/08/27 15:00

Padide

1 - 2

Zobahan Isfahan

1400/08/27 15:00

Naft Abadan

0 - 0

Gol Gohar

1400/08/27 18:00

Peykan Tehran

0 - 1

Fajr Sepasi

1400/08/28 15:00

1 - 1

Perspolis Tehran

1400/08/28 16:00

Sepahan Isfahan

0 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1400/08/28 18:00

Esteghlal Tehran

0 - 0

Nasaji Mazandran

1400/08/28 18:00

Foolad Khouzestan

1 - 0

Havadar Tehran

1400/08/28 17:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

1 - 0

Padide

1400/09/03 15:00

Nasaji Mazandran

2 - 2

Peykan Tehran

1400/09/03 15:00

Havadar Tehran

0 - 0

آلومينيوم اراک

1400/09/03 15:00

Gol Gohar

0 - 3

Esteghlal Tehran

1400/09/03 16:00

Naft Masjed Soleyman

0 - 1

1400/09/03 17:00

Zobahan Isfahan

0 - 1

Foolad Khouzestan

1400/09/03 17:00

Perspolis Tehran

1 - 0

Naft Abadan

1400/09/03 18:00

Fajr Sepasi

0 - 2

Sepahan Isfahan

1400/09/03 15:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

3 - 0

Gol Gohar

1400/09/08 15:00

Naft Abadan

1 - 1

Esteghlal Tehran

1400/09/08 16:00

Sepahan Isfahan

2 - 0

Nasaji Mazandran

1400/09/08 16:00

1 - 0

Havadar Tehran

1400/09/08 16:00

Perspolis Tehran

1 - 0

Naft Masjed Soleyman

1400/09/08 18:00

Padide

0 - 0

Fajr Sepasi

1400/09/09 15:00

آلومينيوم اراک

0 - 0

Zobahan Isfahan

1400/09/09 15:00

Foolad Khouzestan

0 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1400/09/09 16:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Havadar Tehran

0 - 0

Naft Masjed Soleyman

1400/09/13 15:00

Gol Gohar

0 - 3

Sepahan Isfahan

1400/09/13 15:00

Esteghlal Tehran

0 - 0

Perspolis Tehran

1400/09/13 16:15

Naft Abadan

0 - 0

Peykan Tehran

1400/09/13 16:00

Fajr Sepasi

1 - 1

Foolad Khouzestan

1400/09/14 15:00

Teraktorsazi Tabriz

0 - 2

آلومينيوم اراک

1400/09/14 15:00

Nasaji Mazandran

2 - 0

Padide

1400/09/14 15:00

Zobahan Isfahan

0 - 3

1400/09/14 15:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

1 - 0

Naft Abadan

1400/09/18 16:00

Peykan Tehran

0 - 3

Esteghlal Tehran

1400/09/18 16:00

Perspolis Tehran

2 - 2

Havadar Tehran

1400/09/18 18:00

Padide

1 - 2

Gol Gohar

1400/09/19 15:00

3 - 2

Teraktorsazi Tabriz

1400/09/19 15:00

Naft Masjed Soleyman

1 - 1

Zobahan Isfahan

1400/09/19 15:00

آلومينيوم اراک

1 - 0

Fajr Sepasi

1400/09/19 15:00

Foolad Khouzestan

1 - 1

Nasaji Mazandran

1400/09/19 18:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

2 - 0

Naft Masjed Soleyman

1400/09/24 15:00

Naft Abadan

1 - 0

Padide

1400/09/24 16:00

Zobahan Isfahan

0 - 1

Havadar Tehran

1400/09/24 15:00

Gol Gohar

0 - 1

Foolad Khouzestan

1400/09/24 17:00

Peykan Tehran

1 - 3

Perspolis Tehran

1400/09/24 16:00

Esteghlal Tehran

1 - 0

Sepahan Isfahan

1400/09/23 16:00

Fajr Sepasi

0 - 0

1400/09/24 15:00

Nasaji Mazandran

1 - 1

آلومينيوم اراک

1400/09/24 15:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

2 - 0

Zobahan Isfahan

1400/10/03 17:00

Sepahan Isfahan

1 - 2

Peykan Tehran

1400/10/03 17:00

آلومينيوم اراک

0 - 0

Gol Gohar

1400/10/03 15:00

Havadar Tehran

1 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1400/10/03 15:00

Padide

0 - 3

Esteghlal Tehran

1400/10/03 15:00

Naft Masjed Soleyman

2 - 0

Fajr Sepasi

1400/10/03 15:00

1 - 2

Nasaji Mazandran

1400/10/03 15:00

Foolad Khouzestan

0 - 0

Naft Abadan

1400/10/03 17:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

1 - 1

Naft Masjed Soleyman

1400/10/08 14:30

Peykan Tehran

1 - 1

Padide

1400/10/08 15:00

Teraktorsazi Tabriz

0 - 1

Zobahan Isfahan

1400/10/08 15:00

Esteghlal Tehran

1 - 0

Foolad Khouzestan

1400/10/08 18:00

Sepahan Isfahan

0 - 1

Perspolis Tehran

1400/10/08 16:00

Gol Gohar

2 - 2

1400/10/08 15:00

Naft Abadan

3 - 1

آلومينيوم اراک

1400/10/08 17:00

Fajr Sepasi

0 - 0

Havadar Tehran

1400/10/08 15:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

1 - 1

Peykan Tehran

1400/10/13 17:00

Naft Masjed Soleyman

0 - 2

Gol Gohar

1400/10/13 15:00

Perspolis Tehran

2 - 1

Teraktorsazi Tabriz

1400/10/13 17:00

آلومينيوم اراک

1 - 1

Esteghlal Tehran

1400/10/13 15:00

Zobahan Isfahan

2 - 0

Fajr Sepasi

1400/10/13 16:15

Padide

0 - 2

Sepahan Isfahan

1400/10/13 14:30

Havadar Tehran

0 - 0

Nasaji Mazandran

1400/10/13 15:00

3 - 0

Naft Abadan

1400/10/13 14:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

2 - 0

Naft Masjed Soleyman

1400/10/18 17:00

Nasaji Mazandran

1 - 0

Zobahan Isfahan

1400/10/18 15:00

Sepahan Isfahan

2 - 1

Foolad Khouzestan

1400/10/18 17:00

Fajr Sepasi

1 - 1

Teraktorsazi Tabriz

1400/10/18 15:00

Padide

1 - 1

Perspolis Tehran

1400/10/18 15:00

Esteghlal Tehran

3 - 2

1400/10/18 17:00

Peykan Tehran

1 - 1

آلومينيوم اراک

1400/10/18 15:00

Gol Gohar

1 - 0

Havadar Tehran

1400/10/18 15:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

0 - 3

Esteghlal Tehran

1400/10/23 15:30

Foolad Khouzestan

2 - 0

Padide

1400/10/23 16:00

Zobahan Isfahan

0 - 0

Gol Gohar

1400/10/23 15:00

0 - 0

Peykan Tehran

1400/10/23 15:00

Teraktorsazi Tabriz

1 - 1

Nasaji Mazandran

1400/10/23 15:00

Perspolis Tehran

1 - 0

Fajr Sepasi

1400/10/23 17:30

Havadar Tehran

1 - 2

Naft Abadan

1400/10/23 15:00

آلومينيوم اراک

0 - 0

Sepahan Isfahan

1400/10/23 15:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

3 - 1

Sepahan Isfahan

1400/11/02 15:00

آلومينيوم اراک

2 - 2

Padide

1400/11/03 15:00

Fajr Sepasi

1 - 1

Nasaji Mazandran

1400/11/04 15:00

Naft Masjed Soleyman

1 - 2

Peykan Tehran

1400/11/03 15:00

Teraktorsazi Tabriz

0 - 0

Gol Gohar

1400/11/03 15:00

Havadar Tehran

1 - 2

Esteghlal Tehran

1400/11/15 17:00

Zobahan Isfahan

0 - 1

Naft Abadan

1400/11/03 15:00

Perspolis Tehran

1 - 0

Foolad Khouzestan

1400/11/02 18:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

4 - 1

Naft Masjed Soleyman

1400/11/23 15:00

Padide

1 - 3

1400/11/23 15:00

Naft Abadan

1 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1400/11/23 16:00

Gol Gohar

2 - 0

Fajr Sepasi

1400/11/24 15:00

Peykan Tehran

1 - 2

Havadar Tehran

1400/11/24 15:00

Foolad Khouzestan

1 - 0

آلومينيوم اراک

1400/11/24 16:00

Nasaji Mazandran

1 - 3

Perspolis Tehran

1400/11/24 17:00

Esteghlal Tehran

1 - 0

Zobahan Isfahan

1400/11/24 19:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

0 - 1

Padide

1400/11/29 15:00

Havadar Tehran

0 - 0

Sepahan Isfahan

1400/11/29 15:00

Fajr Sepasi

0 - 0

Naft Abadan

1400/11/29 15:00

1 - 1

Foolad Khouzestan

1400/11/29 15:00

Zobahan Isfahan

0 - 2

Peykan Tehran

1400/11/29 15:00

Nasaji Mazandran

1 - 2

Gol Gohar

1400/11/29 15:00

Teraktorsazi Tabriz

0 - 1

Esteghlal Tehran

1400/11/29 17:30

Perspolis Tehran

2 - 0

آلومينيوم اراک

1400/11/29 19:30

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Padide

0 - 1

Havadar Tehran

1400/12/04 14:30

Peykan Tehran

0 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1400/12/04 16:30

Naft Abadan

1 - 1

Nasaji Mazandran

1400/12/04 15:00

آلومينيوم اراک

0 - 1

1400/12/04 15:00

Foolad Khouzestan

2 - 0

Naft Masjed Soleyman

1400/12/04 17:30

Gol Gohar

1 - 1

Perspolis Tehran

1400/12/04 17:00

Esteghlal Tehran

1 - 0

Fajr Sepasi

1400/12/04 19:00

Sepahan Isfahan

0 - 0

Zobahan Isfahan

1400/12/04 15:00

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

2 - 2

Sepahan Isfahan

1400/12/09 14:30

Naft Masjed Soleyman

0 - 0

آلومينيوم اراک

1400/12/09 15:00

Havadar Tehran

0 - 0

Foolad Khouzestan

1400/12/09 15:00

Fajr Sepasi

1 - 1

Peykan Tehran

1400/12/09 15:00

Gol Gohar

2 - 1

Naft Abadan

1400/12/09 16:30

Zobahan Isfahan

2 - 1

Padide

1400/12/09 16:30

Nasaji Mazandran

0 - 0

Esteghlal Tehran

1400/12/09 17:00

Perspolis Tehran

3 - 1

1400/12/09 19:00

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Padide

0 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1400/12/15 14:30

0 - 0

Naft Masjed Soleyman

1400/12/15 15:00

Peykan Tehran

0 - 1

Nasaji Mazandran

1400/12/15 15:00

آلومينيوم اراک

0 - 1

Havadar Tehran

1400/12/15 15:00

Foolad Khouzestan

1 - 2

Zobahan Isfahan

1400/12/15 16:00

Esteghlal Tehran

2 - 1

Gol Gohar

1400/12/15 17:30

Sepahan Isfahan

2 - 0

Fajr Sepasi

1400/12/15 18:00

Naft Abadan

2 - 0

Perspolis Tehran

1400/12/15 19:30

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

0 - 0

Peykan Tehran

1400/12/20 16:00

Zobahan Isfahan

4 - 0

آلومينيوم اراک

1400/12/20 15:00

Nasaji Mazandran

1 - 3

Sepahan Isfahan

1400/12/20 16:00

Naft Masjed Soleyman

1 - 2

Perspolis Tehran

1400/12/20 18:00

Esteghlal Tehran

1 - 0

Naft Abadan

1400/12/20 20:00

Havadar Tehran

1 - 1

1400/12/21 14:00

Teraktorsazi Tabriz

1 - 2

Foolad Khouzestan

1400/12/21 15:00

Fajr Sepasi

0 - 1

Padide

1400/12/21 16:00

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

1 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1400/12/26 15:00

Foolad Khouzestan

1 - 0

Fajr Sepasi

1400/12/26 17:00

Sepahan Isfahan

0 - 0

Gol Gohar

1400/12/26 17:00

Perspolis Tehran

1 - 1

Esteghlal Tehran

1400/12/26 17:30

Naft Masjed Soleyman

0 - 0

Havadar Tehran

1400/12/27 15:00

Padide

1 - 1

Nasaji Mazandran

1400/12/27 15:00

0 - 1

Zobahan Isfahan

1400/12/27 15:00

Peykan Tehran

0 - 0

Naft Abadan

1400/12/27 16:00

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

0 - 2

Foolad Khouzestan

1401/01/12 17:00

Naft Abadan

2 - 4

Sepahan Isfahan

1401/01/12 19:00

Fajr Sepasi

0 - 0

آلومينيوم اراک

1401/01/14 20:00

Havadar Tehran

0 - 0

Perspolis Tehran

1401/01/15 20:45

Teraktorsazi Tabriz

1 - 0

1401/01/14 20:30

Gol Gohar

3 - 3

Padide

1401/01/16 20:00

Zobahan Isfahan

0 - 1

Naft Masjed Soleyman

1401/01/16 20:30

Esteghlal Tehran

0 - 0

Peykan Tehran

1401/01/16 20:45

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

1 - 1

Teraktorsazi Tabriz

1401/02/13 20:30

Padide

1 - 1

Naft Abadan

1401/02/14 17:30

Havadar Tehran

1 - 0

Zobahan Isfahan

1401/02/14 19:00

Foolad Khouzestan

1 - 1

Gol Gohar

1401/02/14 20:30

Perspolis Tehran

2 - 0

Peykan Tehran

1401/02/14 20:40

Sepahan Isfahan

1 - 1

Esteghlal Tehran

1401/02/14 18:30

2 - 1

Fajr Sepasi

1401/02/13 20:00

آلومينيوم اراک

0 - 0

Nasaji Mazandran

1401/02/14 19:00

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Zobahan Isfahan

1 - 1

Perspolis Tehran

1401/02/19 18:30

Peykan Tehran

0 - 1

Sepahan Isfahan

1401/02/19 19:00

Gol Gohar

2 - 0

آلومينيوم اراک

1401/02/19 20:00

Teraktorsazi Tabriz

3 - 2

Havadar Tehran

1401/02/19 17:30

Esteghlal Tehran

1 - 0

Padide

1401/02/19 20:40

Fajr Sepasi

0 - 0

Naft Masjed Soleyman

1401/02/19 18:30

Naft Abadan

0 - 1

Foolad Khouzestan

1401/02/19 21:00

Nasaji Mazandran

0 - 2

1401/02/19 19:30

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

1 - 1

Nasaji Mazandran

1401/02/24 19:30

Padide

1 - 1

Peykan Tehran

1401/02/24 18:00

Zobahan Isfahan

0 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1401/02/24 20:00

Foolad Khouzestan

1 - 2

Esteghlal Tehran

1401/02/24 19:45

Perspolis Tehran

1 - 2

Sepahan Isfahan

1401/02/24 21:50

1 - 2

Gol Gohar

1401/02/24 19:30

آلومينيوم اراک

2 - 1

Naft Abadan

1401/02/24 19:30

Havadar Tehran

1 - 0

Fajr Sepasi

1401/02/24 18:00

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

1 - 2

Foolad Khouzestan

1401/02/29 18:30

Gol Gohar

2 - 0

Naft Masjed Soleyman

1401/02/29 20:00

Teraktorsazi Tabriz

0 - 3

Perspolis Tehran

1401/02/29 19:00

Esteghlal Tehran

0 - 0

آلومينيوم اراک

1401/02/29 21:15

Fajr Sepasi

0 - 1

Zobahan Isfahan

1401/02/29 20:00

Sepahan Isfahan

3 - 0

Padide

1401/02/29 20:00

Naft Abadan

0 - 2

1401/02/29 21:00

Nasaji Mazandran

2 - 1

Havadar Tehran

1401/02/28 19:00

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

2 - 2

Naft Abadan

1401/03/04 20:00

Zobahan Isfahan

0 - 0

Nasaji Mazandran

1401/03/03 20:00

Foolad Khouzestan

3 - 0

Sepahan Isfahan

1401/03/08 20:00

Teraktorsazi Tabriz

2 - 1

Fajr Sepasi

1401/03/04 20:00

Perspolis Tehran

2 - 1

Padide

1401/03/08 20:00

0 - 2

Esteghlal Tehran

1401/03/03 20:00

آلومينيوم اراک

1 - 1

Peykan Tehran

1401/03/04 20:00

Havadar Tehran

0 - 2

Gol Gohar

1401/03/08 20:00

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Padide

0 - 0

Foolad Khouzestan

1401/03/12 18:30

Peykan Tehran

1 - 1

1401/03/09 19:00

Gol Gohar

3 - 2

Zobahan Isfahan

1401/03/12 20:00

Esteghlal Tehran

0 - 0

Naft Masjed Soleyman

1401/03/09 19:00

Fajr Sepasi

0 - 1

Perspolis Tehran

1401/03/12 20:00

Sepahan Isfahan

1 - 1

آلومينيوم اراک

1401/03/12 20:00

Naft Abadan

3 - 0

Havadar Tehran

Nasaji Mazandran

0 - 3

Teraktorsazi Tabriz