برنامه بازی ها Malavan Anzali - Primier League 2023-4


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

1 - 2

Zobahan Isfahan

1402/05/18 19:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

1 - 0

Malavan Anzali

1402/05/25 19:30

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

4 - 0

Foolad Khouzestan

1402/06/01 19:30

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

1 - 1

Malavan Anzali

1402/06/07 20:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

2 - 0

Peykan Tehran

1402/06/29 17:45

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

1 - 1

Malavan Anzali

1402/07/04 19:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

1 - 0

Nasaji Mazandran

1402/07/16 17:15

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

0 - 0

Perspolis Tehran

1402/08/08 16:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

2 - 3

Malavan Anzali

1402/08/11 17:30

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

1 - 1

Esteghlal Khouzestan

1402/08/19 16:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Havadar Tehran

0 - 1

Malavan Anzali

1402/09/03 15:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

0 - 2

Shams Azar Qazvin

1402/09/17 15:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 4

Malavan Anzali

1402/09/27 15:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

0 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1402/10/04 15:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

1 - 1

Malavan Anzali

1402/10/10 15:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Zobahan Isfahan

0 - 1

Malavan Anzali

1402/11/26 15:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

1 - 1

Esteghlal Tehran

1402/12/03 15:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

1 - 1

Malavan Anzali

1402/12/08 15:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

1 - 0

Gol Gohar

1402/12/17 15:00

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

1 - 0

Malavan Anzali

1402/12/23 18:45

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

1 - 0

Naft Abadan

1402/12/28 19:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

0 - 1

Malavan Anzali

1403/01/18 18:00

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

1 - 0

Malavan Anzali

1403/01/24 20:00

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

1 - 2

Sepahan Isfahan

1403/02/01 17:00

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Khouzestan

1 - 1

Malavan Anzali

1403/02/12 17:00

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

1 - 1

Havadar Tehran

1403/02/17 17:00

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shams Azar Qazvin

1 - 0

Malavan Anzali

1403/02/22 17:00

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

0 - 1

1403/03/04 19:45

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

3 - 1

Malavan Anzali

1403/03/08 20:00

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

1 - 1

آلومينيوم اراک

1403/03/12 19:00