19/02/1395

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Sepahan Isfahan

18:00

1 : 0

هفته 29

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 57

داوران

داور اول

پيام حيدري

کمک داور اول

سجاد طوري

کمک داور دوم

فرزاد بهرامي

داور چهارم

علي صفايي

رخداد های بازی

55

71

83

86

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
8 88 80
74
35
10
12
29
9 66 11
66
6 66 70
18

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

11
1
15
14
70
26
80

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 93 34
55 88 70
18
9 46 17
37
4
44
3
23
21
72

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

34
17
70
26
19
88
74