لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 سپاهان اصفهان 0 راه آهن تهران 0 1394/09/22 15:15 ذوب آهن فولادشهر
week 29 راه آهن تهران 1 سپاهان اصفهان 0 1395/02/19 18:00 شهدا
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 راه آهن تهران 1 سپاهان اصفهان 0 1393/07/30 15:30
week 27 سپاهان اصفهان 3 راه آهن تهران 0 1394/02/04 18:00
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 سپاهان اصفهان 0 راه آهن تهران 0 1392/06/14 18:45
week 23 راه آهن تهران 1 سپاهان اصفهان 1 1392/10/26 14:30
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 سپاهان اصفهان 2 راه آهن تهران 2 1391/05/10
week 20 راه آهن تهران 0 سپاهان اصفهان 1 1391/11/24
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 راه آهن تهران 1 سپاهان اصفهان 1 1390/07/28
week 28 سپاهان اصفهان 3 راه آهن تهران 2 1390/12/27
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 راه آهن تهران 1 سپاهان اصفهان 1 1389/05/05
week 18 سپاهان اصفهان 2 راه آهن تهران 2 1389/09/18
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 راه آهن تهران 0 سپاهان اصفهان 1 1388/08/04
week 31 سپاهان اصفهان 2 راه آهن تهران 0 1389/01/30
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 راه آهن تهران 0 سپاهان اصفهان 1 1387/07/12
week 26 سپاهان اصفهان 2 راه آهن تهران 0 1387/11/25
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 سپاهان اصفهان 2 راه آهن تهران 2 1386/06/15
week 21 راه آهن تهران 0 سپاهان اصفهان 1 1386/11/26
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 راه آهن تهران 1 سپاهان اصفهان 1 1385/06/26
week 17 سپاهان اصفهان 1 راه آهن تهران 0 1385/11/13
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 سپاهان اصفهان 1 راه آهن تهران 3 1384/08/23
week 26 راه آهن تهران 2 سپاهان اصفهان 1 1384/12/27