30/05/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Ahvaz - Esteghlal Tehran

19:15

1 : 2

هفته 4

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 6000

داوران

داور اول

محمد رضا اکبريان

کمک داور اول

حميد غمزه

کمک داور دوم

حسن يوسفي

داور چهارم

ياسر همرنگ

رخداد های بازی

36

60

66

72

74

88

92

93

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
77 63 28
11 95 15
5
2
18 61 14
4
1
55
20
34

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
22
8
15
28
14
3

بازیکنان اصلی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
8
10
7
30
17 67 14
19
77
2 86 13
3

بازیکن ذحیره Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

23
13
14
18
20
11
33