لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 استقلال اهواز 1 استقلال تهران 2 1394/05/30 19:15 غدیر
week 19 استقلال تهران 1 استقلال اهواز 1 1394/11/18 17:00 آزادی
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 استقلال تهران 2 استقلال اهواز 3 1388/07/20
week 28 استقلال اهواز 0 استقلال تهران 2 1388/12/14
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 استقلال تهران 6 استقلال اهواز 0 1387/06/28
week 24 استقلال اهواز 0 استقلال تهران 3 1387/11/12
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 استقلال تهران 3 استقلال اهواز 2 1386/05/26
week 18 استقلال اهواز 1 استقلال تهران 2 1386/11/02
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 استقلال اهواز 0 استقلال تهران 1 1385/09/19
week 27 استقلال تهران 1 استقلال اهواز 1 1386/02/07
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 استقلال اهواز 0 استقلال تهران 2 1384/07/07
week 20 استقلال تهران 1 استقلال اهواز 0 1384/11/07
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 استقلال تهران 1 استقلال اهواز 1 1383/06/23
week 16 استقلال اهواز 2 استقلال تهران 2
لیگ 8182
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 استقلال تهران 0 استقلال اهواز 0 1381/10/29
week 25 استقلال اهواز 2 استقلال تهران 1 1382/03/27