20/02/1394

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Padide Khorasan

18:00

0 : 0

هفته 29

تعداد تماشاچی : 500

رخداد های بازی

21

22

65

74

82

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
6
8
9
21
27
55
63 63 40
87 74 11
99 77 33

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

40
11
33

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
3
8 72 27
10 82 29
17
19 65 18
21
32
40
77

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

27
29
18