لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 پدیده خراسان 2 فولاد خوزستان 0 1397/07/26 15:00
week 24 فولاد خوزستان 1 پدیده خراسان 1 1398/01/16 16:00
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 پدیده خراسان 2 فولاد خوزستان 2 1396/08/09 14:45
week 26 فولاد خوزستان 1 پدیده خراسان 0 1397/01/11 19:00 غدیر
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 فولاد خوزستان 1 پدیده خراسان 0 1395/06/26 18:45 غدیر
week 21 پدیده خراسان 0 فولاد خوزستان 1 1395/11/21 14:30 ثامن الائمه
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 پدیده خراسان 1 فولاد خوزستان 1 1394/05/15 18:00 ثامن الائمه
week 17 فولاد خوزستان 1 پدیده خراسان 0 1394/10/10 15:00 غدیر
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 پدیده خراسان 0 فولاد خوزستان 0 1393/08/16 14:30
week 29 فولاد خوزستان 0 پدیده خراسان 0 1394/02/20 18:00