28/01/1394

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Esteghlal Khouzestan

17:30

2 : 2

هفته 26

تعداد تماشاچی : 1235

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

سعيد قاسمي

کمک داور دوم

علی اکبر عظیم پور

داور چهارم

سعید رحیمی مقدم

رخداد های بازی

37

54

64

67

77

80

82

83

90

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
3
7
8 92 9
10
11 51 27
17 87 19
20
21
99

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

27
19
9

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10
11
15
17 72 29
22
24 84 23
26
27
77 69 19
99

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

23
29
19