لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 راه آهن تهران 0 استقلال خوزستان 1 1394/09/08 15:15 شهدا
week 28 استقلال خوزستان 3 راه آهن تهران 1 1395/02/09 18:00 تختي
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 استقلال خوزستان 1 راه آهن تهران 0 1393/07/10 17:20
week 26 راه آهن تهران 2 استقلال خوزستان 2 1394/01/28 17:30
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 استقلال خوزستان 3 راه آهن تهران 2 1392/07/25 17:00
week 28 راه آهن تهران 1 استقلال خوزستان 0 1393/01/07 17:30