14/01/1394

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Naft Masjed Soleyman

17:00

1 : 0

هفته 24

تعداد تماشاچی : 190

داوران

داور اول

يداله جهانبازي

کمک داور اول

سعيد علي نژاديان

کمک داور دوم

حميد غمزه

داور چهارم

یاسر همرنگ

رخداد های بازی

5

84

87

95

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
3
4
7
8
10
13
17 85 14
20 78 11
21
22

بازیکن تعویضی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

14
11

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
5
6
7 72 9
10
11
13
20 88 22
23
77 92 27

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
22
27