لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 نفت مسجد سلیمان 0 نفت تهران 2 1393/06/28 18:00
week 24 نفت تهران 1 نفت مسجد سلیمان 0 1394/01/14 17:00