20/09/1393

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Naft Masjed Soleyman

15:00

1 : 1

هفته 17

تعداد تماشاچی : 650

داوران

داور اول

غلام رضا جباري

کمک داور اول

حميد غمزه

کمک داور دوم

حمید رضا رحیمی

داور چهارم

یاسر همرنگ

رخداد های بازی

45

59

64

68

88

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
8
16
20
4
21
28
14 90 2
18 64 32
13

بازیکن تعویضی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

2
32

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
4
14 81 23
19
99
5
10
9
11 74 40
21
87 34 77

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

40
23
77