لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 نفت مسجد سلیمان 0 پدیده خراسان 1 1397/08/03 17:00
week 25 پدیده خراسان 3 نفت مسجد سلیمان 0 1398/01/23 17:30
لیگ 95962
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week نفت مسجد سلیمان 1 پدیده خراسان 0 1395/08/14 15:00
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 نفت مسجد سلیمان 0 پدیده خراسان 3 1393/05/17 19:30
week 17 پدیده خراسان 1 نفت مسجد سلیمان 1 1393/09/20 15:00